Pou fanmiy nou
Sous kote pou jwen n bous pou etidye Pwogram staj Prevansyon kont vyolans domestik Byografi
Suggest a Scholarship
 
English
中文
Español
Française
 
 
Jij Ian Richard okipe tout fòt ki komèt nan ka vyolans domestic kap pase nan zòn Broward la. Jij Richard gen anpil enterè nan edikasyon elèv yo tou.
 

Pwogram bous pou moun etidye

Lis bous detid ki sòti nan òganizasyon lekòl nan Broward County
(Alan E. Negin man m nan òganizasyon lekòl ki nan Broward County)

Silvouplè ouap jwenn yon dokiman ki genyen lis tout bous detid pou moun ki nan high school. Dokiman sa ap renouvle chak de semen epi ou kapab jwenn ni tou nan website BRACE la. Se pa sèl sa nou genyen kòm enfomasyon, men se yon dokiman anplis nou bay elèv yo. Nou ankouraje ou pou chache lòt opòtinite tankou:

  • Nan biwo admisyon ak èd nan zafe lajan yo bay nan kolèj/inivesite kote yap aplike a.
  • Kèk konpayi ak òganizasyon prive ak piblik. Anpil nan yo sipòte bay lajan nan bous detid pou anploye, pitit anploye ak elèv lekòl.
  • Entenet. Kèk kote pou chache bous detid ki pi popilè site nan lis wap jwenn anba la:
www.fastweb.com
www.collegeboard.com
www.floridanext.com
www.scholarships.com
www.wiredscholar.com
www.salliemae.com
www.collegequest.com

Pwepare tèt ou pou ou ale nan kolèj ou byen lekòl komès

Lajan gouvènman FAFSA prete ou byen bay. Silvouplè aplike a pati 21 janvye lè ou nan dènye klas ou, pou ou kapab jwenn maximòm lajan posib pou kouvri frè lekòl yo.

Bagay ou dwe fè chak ane avan ou komanse clas kolèj yo (FCAT.org)

Pou ou genyen yon zafe (elektrisyen, enfimye, plonbye...): nan Miami-Dade ak Broward County. Clike isit pou ou jwenn yon kout e senmp enfomasyon nan branch kote ou vle rantre a.

Karye Militè

Lame http://www.goarmy.com/
Navy http://www.navy.com/navy/careers/
Air Force http://www.airforce.com/opportunities/
Fòs nan lè http://www.marines.mil/usmc/Pages/Recruiting.aspx
Gad kòt http://www.uscg.mil/top/careers.asp

Copyright © 2015 Ian J. Richards Translated by Shilei LLC